La propietat industrial és un element clau en gairebé tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament comercial i l’estratègia competitiva de les empreses: el desenvolupament i disseny de nous productes, la comercialització de productes i prestació de serveis, l’acumulació de recursos financers i l’exportació o ampliació de l’empresa a l’estranger mitjançant llicències o franquícies.

Què és la propietat industrial?

Es tracta d’uns tipus de drets mitjançant els quals es reconeix al seu titular una propietat sobre una tecnologia (patent), una denominació d’un producte (marca), o un determinat disseny, se li otorga un monopoli d’explotació en el mercat, i al mateix temps se li exigeix el compliment d’una sèrie d’obligacions (pagament de taxes, ús / explotació de la marca / patent...). Cal complir, també, uns requisits que la llei exigeix per a cadascuna de les modalitats establertes.

Aquestes són les modalitats que preveu l’actual marc legal a l’estat espanyol: