A CLAU DE TEMES us podem oferir assessorament general en matèria de propietat industrial i intel·lectual, competència deslleial i noves tecnologies.

Us podem oferir els següents serveis jurídics:

-Tramitació de recursos contenciosos-administratius contra la concessió o denegació de registres de la propietat industrial.

- Litigis civils per:
· Infracció de marques, invencions, dissenys, drets d’autor.
· Nul·litat de signes distintius, invencions, dissenys.
· Caducitat de marques per falta d’ús.
· Accions reivindicatòries.
· Competència deslleial.

- Estudi i redacció de contractes relacionats amb matèria de propietat industrial i intel·lectual (cessions, llicències, acords de confidencialitat, etc.).

- Estudi i redacció de requeriments per infracció de drets d’exclusiva.

- Tramitació de procediments arbitrals davant de l’OMPI relatius a noms de domini.